REGULAMIN

 I.    DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.   Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2.   Sprzedawca – firma AMBER SKATE Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Łąkowa 3/5 Bud. B1, 90-562 Łódź, o numerze NIP 7252163403, REGON 365980932.

3.   Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4.   Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.ambassadors.pl ;

5.   Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.ambassadors.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6.   Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7.   Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8.   Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

9.   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

11.   Siedziba sklepu – Biuro sprzedaży oraz magazyn Sprzedawcy mieszczący się pod adresem: ul. Łąkowa 3/5 Bud. 1B, 90-562 Łódź, 

 

II.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.pogo3012.com.

2.   Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.   Sklep internetowy, działający pod adresem www.pogo3012.com, prowadzony jest przez Sprzedawcę, o którym mowa w punkcie 2. Części I niniejszego regulaminu.

4.   Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c)  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5.   W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

6.   Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

7.   Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.pogo3012.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

8.   Informacje o Towarach podane na stronach  internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 III.    ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1.   Korzystać ze Sklepu internetowego można bez rejestracji w Sklepie lub w jego ramach rejestracji.

2.   Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.   Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.   Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)  podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)  dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c)  dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

5.   Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

6.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7.   Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)  niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy.

e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)   korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 IV.   PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.   W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.pogo3012.com, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.   Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.   W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam  i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.   Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)  przedmiotu zamówienia,

b)  jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)  wybranej metody płatności,

d)  wybranego sposobu dostawy,

e)  adres dostawy

5.   W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

6.   Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7.   Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8.   Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9.   Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V.     DOSTAWA

1.   Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.   Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy DPD. Koszty dostawy wynoszą od 0 do 23 zł brutto (na terenie Polski). Podstawowe oraz ewentualne dodatkowe koszty związane z dostawą, zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3.   Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia (w przypadku formy płatności „za pobraniem”) lub od daty zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem.

4.   Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.pogo3012.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.   Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail  potwierdzenia Zamówienia.

 

 VI.   CENY I METODY PŁATNOŚCI

1.   Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

2.   Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zakupiony towar w następujący sposób:

a)  przelewem tradycyjnym bezpośrednio na konto firmowe Sprzedawcy w banku Santander

b)  płatnością internetową (tzw. e-przelew, e-transfer lub karta płatnicza). Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

c)  gotówką lub kartą płatniczą w Siedzibie sklepu.

d)  płatnością kurierowi w momencie doręczenia przesyłki (pobranie).

 

VII.   UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.   Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Siedziby sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie (listownie lub mailowo).

2.   Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3.   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. W związku z powyższym Klient zobowiązuje się do jak najszybszego odesłania towaru na adres Sklepu. Sprzedawca natomiast, w terminie maksymalnie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru zobowiązuje się do zwrócenia środków pieniężnych w kwocie równej cenie zwróconego towaru, o ile przedmiot zwrotu nie nosi śladów użytkowania.

4.   Zwracany przez Klienta Towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania. W trakcie odsyłania towaru Zaleca się jego opakowanie w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w czasie transportu. 

5.   Klient korzystający z prawa odstąpienia od umowy zobowiązuje się do pokrycia kosztów dostarczenia zwracanego przedmiotu do siedziby Sklepu w Łodzi.

6.   Sklep nie zwraca Klientowi kosztów transportu, które Klient poniósł przed dokonaniem zwrotu.

7.   Zakupiony towar należy zwrócić na właściwy adres. Błędne zaadresowanie przesyłki skutkować może wydłużeniem procesu zwrotu lub jego uniemożliwieniem (w przypadku zaginięcia przesyłki.

Adres do zwrotu towarów:

AMBER SKATE Sp. z o.o.,

ul. Łąkowa 3/5 Bud. 1B,

90-562 Łódź

 

VIII. REKLAMACJA TOWARÓW

1.   Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2.   Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@pogo3012.com. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Klienta.

3.   Reklamacji nie podlegają towary sprzedawane jako „wadliwe”, w opisie których Sprzedawca jasno poinformował o występowaniu określonej wady.

4.   Reklamowany towar należy odesłać na adres biura/magazynu Sprzedawcy (patrz punkt 7.7. niniejszego regulaminu).

5.   Koszty transportu wynikające z uwzględnionej reklamacji pokrywa Sprzedawca.

 

 IX.   REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.   Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.   Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3.   Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: AMBER SKATE sp. z o.o.,  ul. Łąkowa 3/5 Bud. 1B, 90-562 Łódź lub mailowo pod adres info@pogo3012.com

4.   W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5.   Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

X.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.