POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Dane osobowe przekazywane przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO,

 

Administratorem danych jest:

AMBER SKATE Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą w Łodzi przy 
ul. Łąkowej 3/5 bud.B-1 , 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000650246, NIP 7252163403, REGON 365980932.

 

Cel przetwarzania

AMBER SKATE Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach Serwisu Internetowego poprzez serwis http://pogo.kylos.pl/public/ co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- utworzenia/ logowania na Konto
- złożenia i realizacji zamówienia
- dokonania rozliczeń
- korzystania przez Klienta wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy reklamacje, rękojmia).

Rodzaj danych

AMBER SKATE Sp. z o.o przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest dobrowolna, ale niezbędne do:

1. Rejestracji konta :
- imię i nazwisko
- dane adresowe
- numer telefonu
- adres e-mail

2. Zalogowania się na konto:
- adres e-mail

3. Składania zamówień on-line:
- imię i nazwisko
- dane adresowe
- numer telefonu
- adres e-mail

4. Dane podawane przez Klienta opcjonalnie:
- data urodzenia
- PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)
- NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

5. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są za zgodą, wyrażoną przez Klienta w chwili rejestracji w Serwisie internetowym, w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji oraz w celu realizacji zamówienia Klienta.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie.

W związku z przetwarzaniem przez AMBER SKATE Sp. z o.o danych osobowych, Klientom przysługują następujące prawa:

1.  Wycofania zgoda w każdej chwili bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Klienta celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że Konto Klienta zostanie usunięte z Serwisu a dane Klienta nie będą przetwarzane przez AMBER SKATE Sp. z o.o.. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

2.  Usunięcia danych Klienta w każdej chwili na jego żądanie bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte Konto Klienta w Serwisie internetowym a dane nie będą przetwarzane przez AMBER SKATE Sp. z o.o.

3.  Sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych Klienta w każdej chwili, zarówno w całości jak i we wskazanym przez Klienta celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Klienta w Serwisie a dane nie będą przetwarzane przez AMBER SKATE Sp. z o.o.

4.  Ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta na jego żądanie, czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

5.  Poprawienia bądź sprostowania danych osobowych Klienta w każdej chwili. Klient może to też zrobić samodzielnie po zalogowaniu na Konto.

6.  Żądania przekazania posiadane przez AMBER SKATE Sp. z o.o. danych Klienta do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z AMBER SKATE Sp. z o.o. przez adres e-mail kontakt@pogo3012.com podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane Klienta oraz ich zakres, tzn. które dane Klienta mają zostać przekazane przez AMBER SKATE Sp. z o.o. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Klienta tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych Klienta i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.

7.  Żądania informacji o zakresie przetwarzania przez AMBER SKATE Sp. z o.o. danych osobowych Klienta.

AMBER SKATE Sp. z o.o. ma obowiązek poinformować Klienta nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez AMBER SKATE Sp. z o.o. działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Klientów przechowywane są do czasu usunięcia Konta Klienta w Serwisie Internetowym. Usunięcie Konta może nastąpić na żądanie Klienta ale również w przypadku wycofania przez Niego zgody na przetwarzanie danych Klienta, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych Klienta bądź zażądania przez Niego ich usunięcia.

W systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Klienta transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Klientom roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa. 

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych, Klient może zgłaszać do AMBER SKATE Sp. z o.o. w wybrany przez sposób:

1.  Wiadomości e-mail na adres: kontakt@pogo3012.com

2.  Telefonicznie: 604 530 003

3.  Listownie na adres: AMBER SKATE Sp. z o.o.  ul. Łąkowa 3/5 Bud. 1B, 90-562 Łódź.

 

Powierzenie przetwarzania danych

AMBER SKATE Sp. z o.o. może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z AMBER SKATE Sp. z o.o., w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Klienta towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od AMBER SKATE Sp. z o.o. (ostatnie dotyczy Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Dane osobowe Klientów, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Klientów Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.